Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Preambule De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door de onderneming Fan2pieces (KNInformatic SCS), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Rue Nicolas Neuray, 9 tot 4801 Stembert, geregistreerd bij de Crossroads Bank of the Companies onder het nummer 0725.686.001 hierna aangeduid als "de verkoper" en, anderzijds, door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna aangeduid als "de koper"

Artikel 2 - Doel De huidige verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de site van de verkoper, dat de koper professioneel of consument is. De aankoop van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een acceptatie zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht door onze klanten te zijn aanvaard, zelfs als ze in tegenspraak zijn met hun eigen algemene of bijzondere inkoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons alleen als we ze uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard. Onze overeenkomst kan in geen geval worden afgeleid uit het feit dat we de overeenkomst zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of speciale voorwaarden of andere soortgelijke bepalingen van onze koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die is opgesteld door de leverancier of de verkoper. De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Als, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de items niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of annuleren zonder kosten de bestelling van niet-beschikbare items. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4 - Prijzen De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn in euro's inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling die welke van kracht waren op het moment van de bevestiging daarvan. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van orderverwerking, transport en levering mits deze plaatsvinden in de hieronder gespecificeerde geografische gebieden.

Artikel 5 - Geografische zones De online verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is voorbehouden aan kopers die in Europa wonen en voor leveringen die in deze geografische gebieden zijn vereist.

Artikel 6 - Bestellingen De koper die een product of een dienst wenst te kopen, moet:

registreer op de website https://fan2pieces.com via het menu "Customer Area";
vul het identificatieformulier in waarop hij alle vereiste contactgegevens zal vermelden;
voltooi de bestelling na controle;
bevestig uw bestelling en betaling door de betaling te verrichten in de aangegeven voorwaarden;
De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en het afstand doen van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. De bevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en te accepteren voor de uitgevoerde bewerkingen. De verkoper zal de aangetekende bestelling per e-mail bevestigen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht en klachten

Afstand: in overeenstemming met de wet heeft de consument het recht om de verkoper binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product, zonder boete en zonder opgaaf van reden, van de aankoop op de hoogte te stellen het afsluiten van het servicecontract. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Binnen deze periode moet de consument zijn voornemen kenbaar maken per e-mail af te zien en het voor zijn rekening en risico geleverde product terug te sturen naar het hoofdkantoor van Fan2pieces: Rue Neuray 9 4801 Stembert Producten moeten absoluut worden geretourneerd in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de originele factuur / leveringsbon, de producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld, op enigerlei wijze zijn gebruikt. In het geval dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan, verbindt Fan2pieces zich ertoe om een ​​mogelijke terugbetaling (exclusief verzend- en verwerkingsopdrachten) binnen 30 dagen na acceptatie van de teruggave van de goederen uit te voeren.

Klachten: Elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen moet ons binnen vijf dagen na ontvangst per aangetekend schrijven bereiken, met verwijzing naar het factuurnummer of, bij gebreke daarvan, van de nota van verzending. Na deze periode wordt de claim niet meer in behandeling genomen. Geen teruggave van goederen zal worden aanvaard tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en op voorwaarde dat ze naar ons worden teruggestuurd in goede staat en in hun originele verpakking. Een retournummer (RMA), verkregen bij onze klantenservice, moet duidelijk op de verpakking worden vermeld. Elke klacht betreffende onze facturen moet binnen 10 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven aan ons worden gemeld. Anders worden ze zonder enig voorbehoud beschouwd. Een claim kan in geen geval een vertraging of opschorting van betaling rechtvaardigen.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden Betaling geschiedt per creditcard, Visa, Mastercard, Paypal of overschrijving of via bancontact. De bestelde artikelen blijven ons exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9 - Leveringen en verzendkosten Leveringskosten worden automatisch berekend op basis van het gewicht en de afmetingen van het pakket en hun bestemmingen. Levering vindt plaats op het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven adres van de levering. Vanaf dit moment neemt de koper alleen de risico's over. Levertijden worden slechts ter informatie gegeven en zijn niet verplicht. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons is bepaald, kan een vertraging in de levering onder geen enkele omstandigheid recht geven op annulering van een bestelling en kan geen schadevergoeding worden geëist. Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen vormen. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen rechtvaardiging vormen voor de weigering van betaling van de geleverde goederen. Bestellingen met een levertijd van meer dan een maand worden geaccepteerd, onder voorbehoud van prijsverhogingen opgelegd door onze eigen leveranciers en omstandigheden buiten onze controle die de levering later onmogelijk of duurder zouden maken. In ieder geval worden de goederen gefactureerd volgens de tariefvoorwaarden die gelden op het tijdstip van de leveringsdatum, ongeacht de prijs waartegen ze zouden zijn bevestigd of ongeacht het tijdstip of de leveringsmogelijkheden.

ARTIKEL 10 - Niet-bezorgde pakketten Het opgegeven postadres moet geldig zijn. Als een pakket naar ons wordt teruggestuurd omdat het adres onvolledig of onjuist is, worden er extra verzendkosten voor een nieuwe verzending gevraagd. Als een pakket wordt aangegeven als "afgeleverd" bij het volgen van de Post, maar wordt aangegeven dat het niet is ontvangen door de klant, moet de klant zijn bureau vragen om een ​​onderzoek te openen. Als het onderzoek tot een definitief verlies leidt, kan de klant worden vergoed voor de verzekering van het pakket als dit van toepassing is.

ARTIKEL 11 - Beschadigde of open pakketten Het pakket moet absoluut worden gecontroleerd bij ontvangst. Als er tekenen zijn van transportschade of tekenen van opening, noteer dit dan duidelijk op de bon voordat u het ondertekent en stuur uw klachten naar de post zelf. Elke claim zonder melding op het ontvangstbewijs wordt afgewezen.

Artikel 12: Retouren, ruilen, herroepingstermijnen en aansprakelijkheid In geval van terugzending onder garantiedekking, is de terugkeer naar Fan2pieces de verantwoordelijkheid van de klant terwijl de retour van het pakket naar de klant (vervanging of reparatie) volledig op de Fan2Pieces opladen. In geval van teruggave buiten de garantiedekking vallen de verzendkosten naar Fan2pieces EN de retourkosten naar de klant volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 13 - Garantie Met betrekking tot consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument in het geval van verkoop van consumptiegoederen ( Artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het burgerlijk wetboek). In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen 2 maanden na levering van de goederen wordt gevonden, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte brengen via een aangetekende brief of elektronische post. Deze garantie dekt alleen bestaande conformiteitsfouten op het moment van levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, verwaarlozing en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen reparaties uitgevoerd door technici die niet zijn goedgekeurd door de leverancier, de garantie annuleren. De factuur of de leveringsbon fungeert als een garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd. Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant / leverancier van kracht.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid De verkoper is bij het online verkopen slechts gebonden aan een middelenverbintenis; het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en / of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van de verkoper. Niemand is gemachtigd om elementen van de site die software, visueel of correct zijn, te reproduceren, exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke enkele link of hypertext is ten strengste verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 16 - Persoonlijke gegevens Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper of zijn medewerkers bewaard en kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken, indien dergelijke communicatie is vereist om de bestelling te verwerken. De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om via alle communicatiemiddelen informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten te verspreiden. De verkoper bewaart eindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper stemt ermee in voor het overige de informatie die hij heeft niet bekend te maken aan een ander bedrijf of een ander bedrijf. De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.

Artikel 17 - Bewijs De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, ...).

Artikel 18 - Geschillenregeling Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Elk geschil met betrekking tot dit contract wordt exclusief gereguleerd volgens de in België geldende wetgeving. In geval van geschil, om welke reden dan ook, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers de enige rechtbank die door beide partijen wordt erkend en aanvaard. KNInformatic SCS: Rue Nicolas Neuray 9 te 4801 Stembert BE0725.686.001 info@kninformatic.be +32 494 04 04 44